Panduan Industri

Jabatan Kastam Diraja Malaysia

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Selamat Datang ke Panduan Industri

E-mel Cetak PDF

MAKLUMAN & PENAFIAN/NOTICE AND DISCLAIMER

Semua maklumat yang terkandung di dalam laman Web ini adalah untuk kegunaan pihak Industri dan orang awam. Ianya berkaitan dengan hal Perkastaman, Cukai Dalam Negeri dan Perkhidmatan Teknik. Laman ini sedang dalam proses penambahbaikan. Pengemaskinian maklumat akan dilakukan dari masa ke semasa. Maklumbalas dari pengguna amatlah dialu-alukan dan dihargai bagi penambahbaikan.

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) atau Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang dialami oleh mana-mana pihak yang menggunakan maklumat dari laman Web ini.

All information in this website is a guidance for the industry and the public. It is related to customs matters, Internal tax and Technical Service . This website currently in the process of updating and improvement of the website. More information will be improved gradually. Any feedbacks for improvement are highly appreciated and welcomed.


Royal Malaysian Customs Department or the Malaysian Government will not be responsible for any causes by any parties those use the information in this website.

ORANG AWAM/PUBLIC

Orang awam boleh mendapatkan maklumat berkaitan kemudahan, prosedur, dan garis panduan berhubung urusan dalam bidang perkastaman, cukai dalam negeri dan perkhidmatan teknik.

The public may obtain of information that relating to the facilities, procedures, and guideline on business matter in customs, internal tax and technical service.

 

WARGA JABATAN/STAFF

Warga JKDM boleh mendapatkan maklumat berhubung pekeliling, perintah-perintah, dan lain-lain dokumen terperingkat di bawah WCO. Akses kepada maklumat memerlukan ID email dan katalaluan yang telah dibekalkan. Bagi warga yang belum mempunyai ID email, sila berhubung dengan Pengurus email Jabatan, Cawangan Teknologi Maklumat, Putrajaya.

JKDM staffs can obtain information regarding the circulars, orders and other document classified in the WCO. Email ID and password were provided to access the information. For those who do not have an email ID, kindly contact the email administrator of Information Technology Division at Royal Malaysian Customs Department, Putrajaya.

MAKLUMBALAS/FEEDBACK

Maklumbalas daripada pengguna amatlah dialu-alukan dan amat dihargai bagi penambahbaikan maklumat dan kandungan. Terdapat masalah seperti 'broken link' , 'error 404' apabila maklumat diakses. Ini mungkin berpunca dari keupayaan server dan direktori yang letakkan pada domain induk http://www.customs.gov.my.

 

Feedbacks from users are always welcomed and greatly appreciated for improvement of information and content. There are problems such as 'broken link', 'error 404' when the information accessed. It may caused by ability of server and directory on the domain http://www.customs.gov.my.